Data Analyst/Scientist, Engineering of Physics @ tapu.com .
https://www.linkedin.com/pulse/sentiment-analysis-stock-market-proxy-capturing-investors-kumar

With a great support from its community, Python has changed a lot in data science. In this article, I tried to do a sentiment analysis called rule based sentiment analysis.

Let’s get start by importing libraries.

There are many ways to mine data from twitter but in this work I used a library called twitterscraper which needs no api key or anything. You can scrape your data by coding in python or with terminal as a json file. I…

https://www.linkedin.com/pulse/sentiment-analysis-stock-market-proxy-capturing-investors-kumar

Python veri alanın komünitesininde sağladığı açık kaynak kütüphaneler ile her gün biraz daha güçlenen bir dil olmaya başladı.Ben de bu çalışmamda python kullanarak kural bazlı bir duygu analizi yapmayı hedefledim. Anlatımımızı bölümlere ayırarak izlediğim yolun daha anlaşılır olmasını sağlayacağım. Başlayalım.

Gerekli kütüphaneleri çağırıyoruz.

Twitter veri setimizi oluşturmanın pek çok…

https://networkx.github.io/documentation/networkx-1.5/

Karmaşık ağlar, çok geniş sayıda düğümlerin birbirine bağlanmasıyla oluşur. Doğal hayatta örnekleri internet, sinir sistemi, protein ağları, ulaşım ağları, sosyal ağlar sayılabilir.

Networkx kütüphanesi bu karmaşık ağlar ile çalışmak için python’da tasarlanan oldukça güçlü bir kütüphanedir. Burada networkx kullanarak türkiyedeki illerin arasındaki mesafeyi grafik ile göstermeye çalışacağız

Önce gerekli kütüphaneleri…

Umar Igan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store